Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Welkom bij Bitcoin360-ai.co (de "Website").

1.2. De Website bevat informatie over platforms van derden (de "platforms van derden") om te werken met Bitcoins (de "Diensten").

1.3. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") regelen het gebruik dat u ("Je jouw" "Gebruiker") maakt de Website of de Diensten. U dient deze Voorwaarden zorgvuldig in hun geheel te lezen voordat u de Diensten gebruikt. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden een juridisch bindende overeenkomst vormen tussen u en het bedrijf, en dat u onmiddellijk moet stoppen met het gebruik van de website als u niet akkoord gaat met een van de bepalingen van deze voorwaarden. Door gebruik te maken van de website aanvaardt u de Voorwaarden, met hun periodieke wijzigingen.

Deze voorwaarden bevatten ons privacybeleid en door deze voorwaarden te accepteren, bevestigt u dat u ook ons ​​privacybeleid accepteert en ermee akkoord gaat (u kunt ons privacybeleid bekijken door hier te klikken).

2. Geschiktheid

2.1. U heeft alleen het recht om de website te gebruiken als u aan al het volgende voldoet:

2.1.1. Je bent minimaal 18 jaar.

2.1.2. 2.1.2. U heeft het recht, de bevoegdheid en de mogelijkheid om u te abonneren op deze Voorwaarden en om te voldoen aan alle voorwaarden hiervan.

2.1.3. Het is u niet verboden om de Website en/of de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de wetten van het land waarin u woont of zich bevindt tijdens het gebruik van de Website.

2.2. Het Bedrijf geeft geen verklaring of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de wettigheid van de Website en/of de Diensten en/of het gebruik door iemand van de Website en/of de Diensten, en is niet verantwoordelijk voor geen onwettig gebruik van de Website en / of de Diensten door de Gebruiker.

3. Beperkte gebieden

3.1. Niettegenstaande de algemeenheid van het voorgaande, kan het Bedrijf, naar eigen goeddunken, de beschikbaarheid van de Website en/of de Diensten (of een deel daarvan) beperken tot (i) elke Gebruiker in een gebied (de “Beperkte gebieden "), en (ii) elke Gebruiker die niet voldoet aan het AML (anti-witwassen van geld) en/of KYC (ken uw klant) beleid en praktijken van het Bedrijf, of (iii) waarvan het Bedrijf redelijkerwijs gelooft dat het kan worden blootgesteld aan juridische, regelgevende, reputatie- of economische risico's.

3.2. De gebieden van [usa 'kanada' israel] zijn specifiek uitgesloten van deze voorwaarden en vormen beperkte gebieden.

3.3. Als het Bedrijf redelijkerwijs gelooft dat een wettelijke of regelgevende omgeving (en/of enige feitelijke of voorgestelde wijzigingen daarin) in het relevante gebied het Bedrijf zal blootstellen aan juridische, regelgevende, reputatie- of economische risico's in dat gebied als het Bedrijf blijft voorzien in of door door de Website en/of de Diensten (of een deel daarvan) beschikbaar te stellen aan Gebruikers in genoemd gebied, kan het Bedrijf u informeren over zijn beslissing om genoemd gebied aan te wijzen als een Beperkt Gebied, en na een dergelijke kennisgeving moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Website en / of de Diensten.

3.4. Het bedrijf kan naar eigen goeddunken aanvullende vereisten of voorwaarden opleggen voordat gebruikers die woonachtig zijn in of uit specifieke landen, worden geaccepteerd. Bovendien wordt erkend dat, als een Gebruiker naar de Beperkte Gebieden reist, de Website en/of de Diensten van het Bedrijf mogelijk niet beschikbaar zijn en/of van hen worden geblokkeerd.

4. Verboden activiteiten

4.1. U stemt ermee in de Website en Diensten op een respectvolle manier te gebruiken en u stemt ermee in om niet:

4.1.1. Link naar de Website en/of gebruik de Website om (a) informatie of ander materiaal te uploaden, downloaden, distribueren, publiceren of verzenden op een manier die in strijd is met enig recht, inclusief intellectuele eigendomsrechten, de bescherming van privacyrechten of andere Rechtsaf; (b) informatie of ander materiaal waarvan de publicatie of het gebruik is verboden omdat het een bedreiging, schade, belediging, laster, laster, racisme of ongepaste inhoud vormt; (c) informatie of ander materiaal dat een virus of andere software bevat die de computersystemen van het Bedrijf of derden kan beschadigen of op een manier die het gebruik van de Website door anderen kan beperken of verhinderen; (d) informatie of ander materiaal dat in strijd is met de wet; of (e) informatie of ander materiaal dat een advertentie van welke aard dan ook bevat zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

4.1.2. Verwijder of wijzig eventuele toeschrijvingen, juridische kennisgevingen of andere aanduidingen of eigendomslabels op de Website.

4.1.3. Gebruik de Services via een andere interface dan de Website.

4.1.4. Het gebruik van de Website en/of de Diensten door andere Gebruikers te belemmeren.

4.1.5. Gebruik bots of andere geautomatiseerde methoden om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website en/of de Diensten.

4.1.6. Upload of verzend (of probeer te uploaden of verzenden), zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bedrijf, materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief, zonder beperking, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten van spyware.

4.1.7. Meedoen aan "Inlijsten", "spiegelen"”Of enige andere vorm van simulatie van het uiterlijk of de functie van de Diensten.

4.1.8. Alle toepasselijke wet- of regelgeving overtreden, illegale activiteiten aanmoedigen of promoten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending van auteursrechten, handelsmerkschendingen, laster, inbreuk op de privacy, identiteitsdiefstal, piraterij, kraken of distributie van vervalste software.

4.1.9. Breng enige wijziging aan en/of interfereer op enigerlei wijze in de broncode van de Website en upload alle software en/of applicaties die schade kunnen toebrengen aan het Bedrijf, de Website of enige andere derde partij.

4.1.10. Demontage, decompilatie of reverse-engineering van software of andere technologie die is opgenomen in de Website of wordt gebruikt om de Diensten te leveren.

4.2. U erkent dat, onverminderd andere rechten van het Bedrijf, het Bedrijf, in het geval dat het Bedrijf zich zorgen maakt dat uw gebruik van de Website niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wetgeving, uw gebruik van de Website kan volgen. Website of Diensten, voorkomen dat u toegang krijgt tot de Website, uw gedragspatronen op de Website overdragen aan derden, en elke andere actie die het Bedrijf passend acht om uw eigendom en/of rechten en/of rechten van derden te beschermen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. De Website en de inhoud ervan, inclusief videomateriaal, teksten, foto's, logo's, ontwerpen, muziek, geluid, figuren, merken en alle andere inhoud op de Website, zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf of derden.

5.2. Tussen het Bedrijf en de Gebruiker behoudt het Bedrijf alle rechten, titels en belangen op de Website en de Diensten. Het gebruik van de Website en/of de Diensten verleent de Gebruiker geen van de intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in de Website en/of de Diensten, behalve het recht om de Website en/of de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze voorwaarden.

5.3. De Gebruiker mag de Website en/of de Diensten uitsluitend gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

5.4. De Gebruiker mag, noch zal hij een andere partij toestaan ​​om te wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineering, kopiëren, overdragen, afgeleide werken maken, verhuren, in sublicentie geven, distribueren, ingelijst reproduceren, opnieuw publiceren, schrapen, downloaden, weergeven, verzenden, posten, leasen of verkopen in welke vorm of op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, gebruiken voor enig ander doel dan om de Website of de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de Voorwaarden of anderszins de inhoud van de Website te exploiteren zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1. Uw gebruik van de Website en/of de Diensten is voor uw eigen risico en kosten. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst het bedrijf alle garanties af, expliciet of impliciet, met betrekking tot de website en de services en het gebruik ervan, inclusief de impliciete garanties van verkoopbaarheid, eigendom, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk, nut , gezag, nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid. Bijgevolg worden de Diensten, inclusief alle inhoud en functies die beschikbaar worden gesteld op of toegankelijk zijn via de Website, geleverd "zoals ze zijn", "zoals beschikbaar" en "met alle gebreken".

6.2. Niettegenstaande de algemeenheid van het voorgaande, aanvaardt het Bedrijf geen verantwoordelijkheid voor (a) fouten, fouten of onnauwkeurigheden van enige inhoud op de Website; (b) elke onderbreking of stopzetting van de verzending van of naar de Website of via de Diensten; (c) eventuele fouten, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die door een derde partij naar of via de Website of de Diensten kunnen worden verzonden.

6.3. U stemt ermee in het Bedrijf te vrijwaren van enig verlies dat, direct of indirect, aan u en/of enige andere derde partij wordt veroorzaakt, met betrekking tot de Website en/of de Diensten, en u bent als enige verantwoordelijk voor elke beslissing die u neemt op basis van de inhoud van de Website en/of de Diensten.

6.4. Het Bedrijf is in geen geval aansprakelijk jegens u of een derde partij voor speciale, directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade, inclusief winstderving of verlies van gegevens die voortvloeit uit uw gebruik van de Website en/of de Diensten of ander materiaal op, toegankelijk via of gedownload van de Website of als onderdeel van de Diensten, ongeacht of het gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie, en of het Bedrijf al dan niet is gewaarschuwd voor de mogelijkheid van deze schade en in gevallen waarin de gerechtelijke autoriteit het Bedrijf aansprakelijk acht, zal zijn aansprakelijkheid niet meer bedragen dan 1.000 USD. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet in het toepasselijke rechtsgebied.

6.5. U erkent specifiek dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor Gebruikersinhoud of het lasterlijke, beledigende of illegale gedrag van een derde partij en dat het risico van schade of schade als gevolg van het voorgaande volledig bij u berust.

6.6. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor enig probleem of technische storing van telefoon- of netwerklijnen, online computersystemen, servers of providers, hardware, software, storingen als gevolg van technische problemen of congestie van het internetverkeer (of de ontoegankelijkheid van internet) of de incompatibiliteit tussen de Website of de Diensten en uw browser en/of andere apparatuur. Niettegenstaande de algemeenheid van het voorgaande, aanvaardt het Bedrijf geen enkele verantwoordelijkheid of risico voor uw gebruik van internet.

7. Inhoud of diensten van derden

7.1. Tijdens het gebruik van de Services kunt u inhoud of services van derden bekijken, inclusief advertenties en recensies op platforms van derden.

7.2. We hebben geen controle over, onderschrijven of adopteren dergelijke inhoud of diensten niet, en ze zijn mogelijk niet altijd nauwkeurig of up-to-date.

7.3. Dienovereenkomstig raden we u aan om alle informatie onafhankelijk te verifiëren voordat u erop vertrouwt, en elke beslissing of actie die wordt genomen op basis van dergelijke informatie is uw eigen verantwoordelijkheid.

8. Links

8.1. De Website kan links, inhoud, advertenties, promoties, logo's en ander materiaal van andere websites of software bevatten die worden beheerd of aangeboden door derden (de "Links"). We raden u aan ervoor te zorgen dat u de risico's begrijpt die verbonden zijn aan het gebruik van dergelijke websites, software of materialen voordat u iets verkrijgt, gebruikt, vertrouwt of koopt via deze websites of software, of op basis van dergelijk materiaal. Dergelijke links worden alleen voor uw gemak verstrekt en u stemt ermee in dat u ons in geen geval aansprakelijk stelt voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op andere websites of software.

8.2. Het opnemen van links op de website vormt geen goedkeuring, autorisatie, sponsoring, affiliatie of enige andere verbinding tussen het bedrijf en deze websites, software of hun exploitanten.

8.3. We hebben geen of al deze links beoordeeld en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites of software waarnaar wordt verwezen. We raden u aan ervoor te zorgen dat u de risico's van het gebruik van dergelijke websites of software begrijpt voordat u iets via deze websites of software herstelt, gebruikt, vertrouwt of koopt. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op andere websites of software.

9. Diversen

9.1. We kunnen, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd een van de Services wijzigen, wijzigen of stopzetten en/of nieuwe Services introduceren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van dergelijke aangebrachte wijzigingen en u zult in dit verband geen claim tegen ons hebben.

9.2. We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de meest recente versie te plaatsen en de datum bovenaan deze pagina te bekijken en eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk na dergelijke publicatie van kracht worden. Als u de website blijft gebruiken nadat een wijziging van kracht is geworden, wordt u geacht de herziene voorwaarden te accepteren.

9.3. De Gebruiker aanvaardt dat de overdracht van informatie van of naar de Website tussen hem en het Bedrijf geen enkele relatie schept die afwijkt van de in deze Voorwaarden gespecificeerde.

9.4. Deze Voorwaarden en het Privacybeleid, met hun wijzigingen, vormen de enige geldige overeenkomsten tussen het Bedrijf en de Gebruiker, en geen verklaring, belofte, toestemming of verbintenis, hetzij schriftelijk of mondeling, die niet is opgenomen in de Voorwaarden van het Beleid Privacybeleid zal voor partijen bindend zijn.

9.5. De schending of vertraging van onze kant in de uitoefening van enig recht, bevoegdheid of middel krachtens de bepalingen van dit document zal geen verklaring van afstand ervan inhouden, noch zal de enige of gedeeltelijke uitoefening van enig recht, bevoegdheid of middel enig ander uitoefening of uitoefening van enig ander recht, macht of middel.

9.6. Als een bevoegde rechtbank van oordeel is dat een van de bepalingen van deze Voorwaarden niet afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, zal deze bepaling worden uitgesloten van deze Voorwaarden en de rest zal worden geïnterpreteerd alsof deze bepaling zou zijn uitgesloten en zal wel afdwingbaar zijn. in overeenstemming met de voorwaarden; In dat geval zullen deze Voorwaarden echter zodanig worden uitgelegd dat zij, voor zover mogelijk en in overeenstemming met wat is toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, uitvoering geeft aan de betekenis en strekking van de uitgesloten bepaling zoals bepaald door genoemde rechtbank van het bevoegde rechtsgebied.

9.7. We kunnen al onze rechten en verplichtingen onder dit document overdragen of toewijzen aan een derde partij; Niettegenstaande het voorgaande, kunnen de Website en/of een van de Diensten door derden worden beheerd. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele manier overdragen, toewijzen of verpanden.